Aktualności

KOLONIE JASTRZĘBIA GÓRA 2020. PROCEDURY I REGULAMIN
19.06.2020
Aktualności >>

 

Regulamin i procedury obowiązujące na kolonii językowej w Jastrzębiej Górze 29.06 – 12.07.2020

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku

Uczestnicy wypoczynku:

1.   Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.   Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

3.   Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

1.   Zobowiązani są do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

2.   Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

3.   Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę (tylko jeden z rodziców) lub dowożące do O.W. ”Przy Plaży” w Jastrzębiej Górze są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

4.   Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika kolonii. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

5.   Należy zaopatrzyć uczestnika kolonii w co najmniej 3 podpisane imieniem i nazwiskiem ( ewentualnie inicjałami) indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na kolonii oraz podręczną buteleczkę płynu dezynfekcyjnego którą uczestnik będzie miał przy sobie.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku

Warunki zakwaterowania:

1.   Obiekt, w którym organizowana jest kolonia językowa, O.W „Przy Plaży”  w Jastrzębiej Górze spełnia warunki bezpieczeństwa (m.in. posiada aktualną opinię straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).

2.   Ośrodek Wypoczynkowy „Przy Plaży” przeznaczony jest tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży uczestniczących w kolonii językowej Angmen, zapewniając ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.

3.   O. W. „Przy Plaży” zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych   przy założeniu iż liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

4.   O. W. „Przy Plaży” dysponuje infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.

5.   Liczba uczestników przebywających w obiekcie jest dostosowana i zapewnia dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.

6.   O.W. „Przy Plaży” oraz Firma Edukacyjna Angmen, jako Organizator wypoczynku, zapewniają środki higieniczne oraz płyn do dezynfekcji w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

7.   Kadra lektorska zaopatrzona jest  podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.

8.   O.W. „Przy Plaży” zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki.

9.   Kierownik kolonii językowej Angmen zaplanował bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu.

10.        Przed rozpoczęciem kolonii, wszyscy wychowawcy oraz kierownik kolonii zostali przeszkoleni w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Tematyka szkolenia obejmowała: przestrzeganie przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwracanie szczególnej uwagi na higienę i dezynfekcję rąk podopiecznych , dbanie o odporność, kondycję fizyczną. Przestrzeganie zasad dystansu społecznego przebywając poza terenem ośrodka.

11.        O. W. „Przy Plaży” zapewnia, iż pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą oraz dokonać dezynfekcji rąk.

12.        Wymagane jest, aby kadra oraz uczestnicy wypoczynku regularnie i dokładnie myli ręce wodą z mydłem oraz dezynfekowali je środkiem do dezynfekcji.

13.         W O.W. „Przy Plaży” umieszczono w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściu do budynku oraz w pomieszczeniach wspólnie użytkowanych.

14.        O.W. „przy Plaży” zapewnia regularne napełnianie dozowników.

15.        Kierownik wypoczynku wyznaczy osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą  rodzica/ prawnego opiekuna  udzieloną w oświadczeniu przed rozpoczęciem kolonii.

Wyżywienie:

1.   Posiłki w czasie kolonii będą wydawane zmianowo zapewniając zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej.

2.   O.W. „Przy Plaży” zapewnia dezynfekcję blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

3.   Przed wejściem do jadalni uczestnicy kolonii zobowiązani są do dokładnego umycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcji rąk.

4.   O.W. „Przy Plaży” zapewnia, iż funkcjonowanie stołówki oraz wydawanie posiłków odbywa się zgodnie z wytycznymi GIS dla gastronomii.

5.   O.W. „Przy Plaży” zapewnia stosowanie bezpiecznego sposobu przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.

Transport uczestników:

1.   Dojazd do O.W. „Przy Plaży” odbędzie się koleją na trasie Katowice – Władysławowo, oraz autokarem na trasie Władysławowo – Jastrzębia Góra zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

2.   Zmiana środka transportu we Władysławowie odbywa się w miejscu zapewniającym ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.

3.   Zbiórka przed wyjazdem zorganizowana będzie w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego, tj. Plac Andrzeja w Katowicach, przed wejściem do Dworca kolejowego w Katowicach.

4.   Rodzic (tylko jeden z rodziców!) odprowadzający dziecko nie powinien wchodzić do pociągu, a jedynie po odprawieniu przez kierownika kolonii odprowadzić uczestnika na wskazany peron, zostawiając dziecko pod opieką wychowawcy i opuścić peron. Rodzice zobowiązani są do absolutnego zachowania dystansu społecznego.

5.   Na miejscu odprawy, nie będzie możliwości przekazania „deponowanego kieszonkowego”, leków czy innych rzeczy, które rodzic chciałby przekazać wychowawcy. Rzeczy te powinny być spakowane w bagażu podręcznym dziecka,
i przekazane przez nie po rozpoczęciu podróży pociągiem lub dopiero w Ośrodku, zaraz po zakwaterowaniu.

6.   Rodzice zobowiązani są również  do przekazania w ten sam sposób podpisanego oryginału oświadczeń. Brak podpisanego przez Rodzica oświadczenia na miejscu zbiórki może skutkować wstrzymaniem realizacji wyjazdu uczestnika

7.   Ważne legitymacje szkolne są wymaganym dokumentem, koniecznym przy przejeździe PKP, weryfikowanym przy sprawdzaniu biletów. Brak legitymacji szkolnej niesie za sobą konsekwencje kary finansowej nakładanej na uczestnika przejazdu przez pracownika PKP. Legitymacje pozostają w bagażu podręcznym uczestnika i są zbierane przez wychowawców po rozpoczęciu podróży pociągiem.

Założenia organizacyjne wypoczynku kolonii językowych Angmen

1.   Kierownik kolonii językowej Angmen ogranicza odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).

2.   Zapewnia szybki kontakt z pielęgniarką w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, która zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku,  konieczności konsultacji lekarskiej lub niezwłocznego odbioru  przez rodziców lub prawnych opiekunów w terminie do 12 godzin.

3.   Ogranicza się w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).

Realizacja programu:

1.   Program kolonii językowej Angmen będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

2.   Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy,  będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

3.   Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

4.   Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.

5.   Przebywanie na plaży i kąpielisku ogólnym zapewnione będzie w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.

Higiena:

1.   Kadra i uczestnicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem.

2.   Codzienne obowiązkowe sprzątanie pokoju przez uczestników kolonii wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników, dokonywanej przez obsługę O.W. „Przy Plaży”.

3.    O.W. „Przy Plaży” zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.

Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:

1.   Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu kolonii (w tym wychowawcy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.   Organizator, Firma Edukacyjna Angmen, przygotował i zapoznał kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

3.   Kierownik kolonii umieści w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

4.   Kierownik kolonii ustalił szybkie sposoby komunikacji z rodzicem np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na kolonii. Rodzic zobowiązany jest do podania wszystkich możliwych i aktualnych numerów telefonów pod którymi będzie dostępny podczas pobytu dziecka na kolonii oraz zobowiązuje się do pozostania w stałym kontakcie.

5.   Kierownik kolonii zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

1.   Kierownik kolonii lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika kolonii, kadry lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z pielęgniarką, lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.

2.   Kierownik kolonii ustala miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz zleca przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

3.   Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

4.   Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami kolonii, została poinstruowana przez kierownika kolonii o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.

5.   Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami kolonii, jest zobowiązana powiadomić kierownika kolonii oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.

6.   Kierownik kolonii na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

1.   Kierownik kolonii ustala listę osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2.   O.W. „Przy Plaży” zobowiązany jest do dokładnego zdezynfekowania przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.

 

 

 

 

MZ GIS MEN